Budget 2018 en meerjarenplan 2018-2020

Lier: Het college legt aan de gemeenteraad van december het budget 2018 en de meerjarenplanning 2018-2020 ter goedkeuring voor.

Financieel evenwicht en verdere schuld afbouw
Bij de opmaak van het initiële meerjarenplan 2014-2019 nam de stad de nodige structurele maatregelen om Lier weer financieel gezond te maken. De twee belangrijkste uitgangspunten daarbij waren dat we streven naar een blijvend financieel evenwicht en een verdere afbouw van de schulden, met behoud van een realistisch investeringsprogramma. Deze uitgangspunten werden, net als bij de opmaak van de budgetten 2015, 2016 en 2017, behouden bij de opmaak van het budget 2018. Omdat volgens de geldende regelgeving minimaal 3 boekjaren opgenomen moeten worden in het meerjarenplan werd dit nu uitgebreid tot 2020.

De budgetten werden opnieuw onderworpen aan een ‘actualisatietoets’. De focus bij de opmaak van het budget 2018 lag bovendien op de uitvoering van het bestaande investeringsprogramma. Voor de komende 3 jaar zijn nog voor ongeveer 32 miljoen euro investeringen gebudgetteerd, of ongeveer 11 miljoen per jaar.

Met de verderzetting van het beleid rond schuld afbouw zal het beoogde schuldniveau op het einde van deze legislatuur verder afgebouwd zijn. Eind 2020 bedraagt het circa 75,6 miljoen euro. In vergelijking met de vorige aanpassing van het meerjarenplan is dit ongeveer 1,3 miljoen minder dan het vooropgestelde schuldniveau. In vergelijking met het initieel goedgekeurde meerjarenplan is dat reeds 5,56 miljoen minder.

Wat gebeurt er in 2018

Proper Lier
Er wordt vanaf 2018 nog meer ingezet op een mooie en nette stad. De aanpak van onkruid en zwerfvuil zal, binnen een nieuw te ontwikkelen visie, op een efficiëntere manier gebeuren. Daarbij worden de binnenstad, het centrum van Koningshooikt en de begraafplaatsen in eigen beheer onderhouden. Naast extra aanwervingen wordt het machinepark verder geoptimaliseerd. Hiervoor is 180.000 euro voorzien.

De inzet op een kwaliteitsvol en bereikbaar openbaar domein blijft in 2018 behouden. Voor het duurzaam onderhoud van wegen en voetpaden wordt 320.000 euro vrijgemaakt. Op de planning staan ook de heraanleg van de Sint-Gummarusstraat, inclusief de vernieuwing van de riolering (470.000 euro), en de aanleg van de fietsostrade Lier-Oost (Herentals/Aarschot) (517.000 euro).
De studies voor o.a. de stationsverbinding Boomlaarstraat en de heraanleg Eeuwfeestlaan worden opgestart. We vervangen ook de openbare vuilbakjes (147.000 euro).

Vrijetijdsaanbod
Om de Lierenaar een gevarieerd vrijetijdsaanbod aan te bieden, blijft de stad investeren op verschillende domeinen. Zowel voor de realisatie van een nieuwe sporthal op de KA-site als voor de geplande gym- en danshal op de site van Atheneum Lier – campus Louis Zimmer zijn de nodige budgetten voorzien in budget 2018 en het meerjarenplan. Voor de sporthal is dat in 2018 1,29 miljoen euro, voor de gym- en danshal 1,1 miljoen euro. De gebruikers van De Komeet konden in 2017 al van heel wat aanpassingen genieten, in 2018 komt daar nog de relighting van de sporthal bij.

Hoge Velden
Voor de ontwikkeling van Hoge Velden zet de stad het komende jaar verder in op grondverwerving (365.000 euro).

Stadsmuseum
Ook voor de inrichting van het nieuwe stadsmuseum, dat na de zomer opent, is budget voorzien. In het voorjaar worden de nodige werken aan het gebouw uitgevoerd en krijgen de zalen hun nieuwe invulling. Zo gaat onder andere aandacht naar een optimale audiovisuele beleving van de bezoeker.

SASK
Verder wordt budget voorzien voor de gevelrenovatie van de SASK (stedelijke academie voor schone kunsten). In 2018 trekken we 460.000 euro uit voor de eerste fase van de gevelrenovatie van het hoofdgebouw.

Sociale taak
De stad blijft zich zeer bewust van haar sociale taak. Ook in Lier verscherpt immers de armoedeproblematiek. De bestaande samenwerkingsverbanden met derdenorganisaties worden daarom verder uitgediept. Midden 2018 wordt ook de realisatie van een nieuw lokaal dienstencentrum een feit – wat het lokaal zorgbeleid naar een hoger niveau kan tillen.  
De toelage aan Goed Gevoel wordt opgetrokken en ook het budget voor Gomor verhoogt.

Restauratie Sint-Gummaruskerk
De restauratie van de Sint-Gummaruskerk wordt in 2018 hervat. Naast budget voor studiekosten worden zowel in 2019 als 2020 budgetten voorzien voor de werken zelf (telkens 900.000 euro).

Archeologisch onderzoek Normaalschool
Voorafgaand aan de herontwikkeling van de site van de Normaalschool, door SOLag, is budget uitgetrokken voor het archeologisch onderzoek. (MSL/foto MSL)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet