IGEMO viert nieuwjaar in Lier

Fotoreportage...

Lier: IGEMO de ‘Intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving’ hield zijn nieuwjaarsreceptie in het Hof van Aragon te Lier. IGEMO is een intercommunale voor streekontwikkeling diensten verleent aan de steden en gemeenten zoals: ontwikkeling van bedrijventerreinen, realisatie van woonprojecten, ruimtelijke ordening & stedenbouw, milieu, natuur en duurzame ontwikkeling, wonen en huisvesting, preventie en bescherming. Het werkingsgebied van IGEMO beslaat negen gemeenten en twee steden: de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Putte, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek en de steden Mechelen en Lier.

Voorzitter Walter Horemans, burgemeester van Berlaar sprak de genodigden toe. In een vrij lange toespraak gaf Horemans het gebruikelijke overzicht van 2017, de aanpassing van de regelgeving voor intercommunales en een vooruitblik naar 2018.
“IGEMO ontpopt zich steeds meer als een regionaal samenwerkingsverband voor streekontwikkeling! De ambitie die begin 2016 werd uitgesproken om de motor en brandstof te zijn van regionale samenwerking en streekbeleid wordt stilaan doch gestaag bewaarheid. 
De 13 lokale besturen van ons arrondissement sluiten steeds meer de rangen. Of het nu gaat over mobiliteit, het sociaal-economisch beleid, de activering van werkzoekenden en leefloners, het organiseren van zorg… de 13 gemeenten uiten een uitdrukkelijke wil om dit zoveel mogelijk samen aan te pakken, binnen de geografische omschrijving van het arrondissement Mechelen.” (MSL/foto’s MSL-SDW)

 

Hierna de volledige toespraak

De Publifin-affaire (remember het ontslag van schepen/gedoemd lijsttrekker Balthazar) heeft in 2017 lang nagezinderd en finaal geleid tot een wijziging van de regelgeving voor intergemeentelijke samenwerking. Niettegenstaande eenieder het erover eens bleek te zijn dat de Vlaamse decreetgever in 2001 voor intercommunales reeds alle mogelijke achterpoortjes had dicht getimmerd die zouden kunnen leiden tot misbruiken.
Het probleem stelde zich vooral bij een aantal vennootschapsrechtelijke, schimmige structuren vnl. binnen de energie- en financieringssector. Bovendien was het niet zozeer een probleem van de instellingen, maar vooral een vervaging van politieke normen en moraliteit.
Desalniettemin… heeft de Vlaamse regering haar pijlen gericht op de reeds – naar eigen zeggen – voortreffelijk geregelde dienstverlenende en opdracht-houdende verenigingen.
Vanaf 2019 mag de Raad van Bestuur nog maximum 15 bestuurders tellen, het directiecomité wordt afgeschaft, de aanstelling van onafhankelijke, niet politiek gemandateerde bestuurders wordt aangemoedigd, (er zijn al massa’s kandidaten #smiley)  de kleine, bijna symbolische vergoedingen voor adviescomités en dergelijke behoren voortaan tot het verleden…
De nieuwe regels dreigen de kloof tussen de lokale besturen en hun intergemeentelijk samenwerkingsverband te vergroten. Dit is nefast voor zowel de lokale besturen als hun samenwerkingsverbanden.

De band, de verstandhouding, het vertrouwen, de betrokkenheid… zijn toch wel cruciale voorwaarden voor de bestaansreden en het surplus van een samenwerkingsverband zoals IGEMO.
We vinden het uitermate belangrijk dat zoveel mogelijk en bij voorkeur alle lokale beleidsverantwoordelijken deelgenoot zijn van de organisatie. IGEMO heeft hier de voorbije jaren enorm op ingezet en zal dit ondanks de nieuwe regelgeving ook in de toekomst blijven doen!
IGEMO ontpopt zich steeds meer als een regionaal samenwerkingsverband voor streekontwikkeling! De ambitie die begin 2016 werd uitgesproken om de motor en brandstof te zijn van regionale samenwerking en streekbeleid wordt stilaan doch gestaag bewaarheid. 
De 13 lokale besturen van ons arrondissement sluiten steeds meer de rangen. Of het nu gaat over mobiliteit, het sociaal-economisch beleid, de activering van werkzoekenden en leefloners, het organiseren van zorg… de 13 gemeenten uiten een uitdrukkelijke wil om dit zoveel mogelijk samen aan te pakken, binnen de geografische omschrijving van het arrondissement Mechelen.
De regio maakt zo de ambitie waar die ooit werd geformuleerd door de Vlaamse regering om enerzijds de intermediaire structuren te stroomlijnen en zo mogelijk af te slanken en anderzijds te evolueren naar unieke gebiedsomschrijvingen waarbinnen lokale besturen bij voorkeur samenwerken.
Het daartoe door IGEMO uitgetekende bestuurlijke model met
1) regionale mandaatgroep,
2) regionale beleidsgroepen en
3) een statenregionaal werkt!
De regionale mandaatgroep met burgemeesters, parlementairen en vertegenwoordigers van het middenveld, toont besluitvaardigheid en daadkracht! Beleidsverantwoordelijken en leidende ambtenaren worden betrokken door de organisatie van beleidsgroepen.
De 1ste staten-regionaal die werd georganiseerd op 25 november laatsleden bleek alvast een schot in de roos! Inhoudelijk sterk en mobiliserend met meer dan 150 deelnemers, zowel politici, vertegenwoordigers van middenveldorganisaties en stakeholders als ‘wakkere’ burgers.
Opvallend en zeer hoopgevend was het duidelijk en vooral eensgezind standpunt dat tijdens het afsluitend debat werd ingenomen door de politieke kopstukken uit onze regio:
1) geen wildgroei aan samenwerkingsverbanden maar opteren voor een uniek bestuurlijk model met minstens de 13 gemeenten van het arrondissement Mechelen en
2) streekbeleid en regionale samenwerking op maat en in handen van de verenigde lokale besturen.
IGEMO zal ook in de toekomst blijven investeren in en haar schouders zetten onder dit streekmodel van samenwerking en bestuurlijke organisatie.
We zijn op dat vlak een unicum in Vlaanderen: de intergemeentelijke vereniging voor streekontwikkeling par excellence.
Zowel de politieke als de academische wereld kijken met argusogen naar wat er op het vlak van samenwerking en streekbeleid gebeurt in deze regio. Let op mijn woorden, hier wordt geschiedenis geschreven!
We naderen het einde van deze legislatuurperiode. Bollekenskermis komt er aan…
Stilaan wordt het tijd een balans op te maken. In haar ondernemingsplan 2013 – 2018 formuleerde IGEMO de ambitie om zich meer toe te leggen op zogenaamde persoonsgebonden aangelegenheden: werk, welzijn, zorg, vrije tijd… Dit lukt!
Sedert begin dit jaar treden we op als organisator van het wijkwerken, het vervolgverhaal op de vroegere PWA-werking. Na een kort maar zeer intens debat met burgemeesters, OCMW-voorzitters en andere betrokkenen opteerden de 13 gemeenten van het arrondissement voor het wijkwerken Rivierenland.
Momenteel woedt volop het debat over de afbakening van eerstelijnszones en een zorgzone. Ook hier besloot de regionale mandaatgroep de rangen te sluiten en te streven naar 1 zorgzone of zorgregio Rivierenland met de 13 gemeenten eventueel zelfs aangevuld met de Rupel-gemeenten.
Aan IGEMO werd de opdracht gegeven dit objectief mee te bewaken. Het afbakeningsproces is momenteel nog niet volbracht. Vooral in het oostelijk deel van onze regio heerst nog discussie.
Door het debat over zorg, komt alleszins de nood aan meer regionale samenwerking op het vlak van zorg en welzijn aan de oppervlakte. De roep naar een eigen equivalent van de W13 in de regio Kortrijk of Welzijnszorg Kempen in het arrondissement Turnhout… klinkt steeds luider.
IGEMO zal dit nader onderzoeken, het terrein aftasten en... mogelijk de oprichting van een samenwerkingsverband voor zorg en welzijn voorstellen.
De aandacht voor zorg en werk passen perfect binnen de objectieven van het project ‘versterkt streekbeleid Rivierenland’, de opvolger van RESOC.

Samen met de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen en Voka – Kamer van Koophandel Mechelen – Kempen, investeert IGEMO fors in dit sociaal – economisch samenwerkingsverband. De speerpunten voor de regio zijn:
1) Faciliteren van ondernemerschap,
2) Detailhandel en kernversterking,
3) Zorgen voor morgen,
4) Een regio van talenten,
5) Een lerend netwerk en
6) Rivierenland, een sterk merk.

Recent ontving IGEMO een 1ste evaluatie vanwege de  Vlaamse overheid: positief over de gehele lijn, geen enkele opmerking. De prijzen worden echter pas uitgereikt aan de eindstreep. Voor IGEMO is er maar 1 maatstaf, m.n. dat alle gemeenten op 1 juli 2019 hun engagement willen verlengen en versterken om ook voor de sociaal – economische ontwikkeling van deze regio samen te werken, onderling en met IGEMO.
We zullen initiatieven nemen om het merk ‘Rivierenland’ gemeengoed te maken.
Bestuurlijk leeft dit alvast: versterkt streekbeleid Rivierenland, wijkwerken Rivierenland, Hulpverleningszone Rivierenland, Staten-regionaal Rivierenland. Ook andere initiatieven hanteren deze naam: zorgbedrijf Rivierenland,  scholengroep Rivierenland,… zelfs radio Rivierenland.
Voor een regio die als een banaan geprangd ligt tussen Antwerpen en Brussel en altijd al wat geworsteld heeft met naamgeving en identiteit, is dit het uitgelezen moment om de naam en het merk Rivierland te lanceren.
Kortom, om ervoor te zorgen dat iedere inwoner, ieder bedrijf, iedere vereniging,… in deze regio zich herkent en kenbaar maakt als “Rivierenlander”. Rivierenland of Land of Rivers zou in het buitenland bij investeerders, ondernemers, toeristen… meer weerklank moeten krijgen dan “ergens tussen Antwerpen en Brussel of in de buurt van Mechelen”.
De regio Rivierenland houdt – het mag u misschien verbazen – ook vanuit historisch perspectief steek. Het gros van de huidige gemeenten danken hun ontstaan- en bestaansreden aan het netwerk van rivieren. Van de 11de tot de 13de eeuw heerste het riddergeslacht Berthout over de regio Rivierenland. Zij waren de heren van o.a. Mechelen,Duffel, Hingene en …ook Berlaar speelde een belangrijke rol.
Dit stukje geschiedkundig proza brengt mij naadloos bij een ook al jonge dienstverlening van IGEMO.
De intergemeentelijke erfgoedcel heeft de ambitie lokale besturen en erfgoedactoren te ondersteunen op het vlak van
1) onroerend erfgoed,
2) cultureel erfgoed,
3) archeologie en
4) erfgoeddepot.
De actualisatie van de huidige erfgoedinventaris smaakt naar meer.
De opmaak van kerkenbeleidsplannen en de projectbegeleiding bij de al dan niet gedeeltelijke herbestemming van kerken biedt perspectieven.
Met de opmaak van beheersplannen voor landschappen en stadsgezichten is de IOED voor lokale besturen ook financieel een schot in de roos. Deze voorbeelden zijn maar een proevertje van wat onze erfgoeddienst kan betekenen.
n een regio met een rijk materieel en immaterieel verleden is de zorg voor het erfgoed een gezamenlijke uitdaging.
Over uitdagingen gesproken, 2020 nadert met rassenschreden. Met uitzondering van de gemeente Putte heeft elke gemeente zich geëngageerd tot een CO2-reductie van minstens 20% tegen 2020.
De covenant of mayors vormt de nieuwe leidraad in Europa voor het milieu-, klimaat- en energiebeleid. Het 20%-objectief wordt in Vlaanderen misschien (waarschijnlijk) niet gehaald, maar alleszins heeft deze challenge een nieuwe en onomkeerbare dynamiek gecreëerd.
Van oudsher heeft IGEMO een enorm hart en een grote expertise op dit vlak. Ook in de toekomst willen we absoluut onze gemeenten ondersteunen, niet alleen voor de opmaak van de nieuwe klimaatplannen met focus 2030 maar evenzeer of zelfs vooral  bij het realiseren van concrete acties.
Naar 2019 toe, stelt zich alvast een nieuwe opportuniteit voor de lokale besturen. Als prijs voor de afslanking van de Vlaamse energielening, werd een verruimde taakstelling voor de energiehuizen uit de brand gesleept. Met Vlaamse betoelaging zal het energiehuis IGEMO energiewinkels of -loketten organiseren in alle gemeenten. Een laagdrempelig, eerstelijnsloket waar eenieder terecht kan met vragen over energieleveranciers, energiepremies, energiezuinig bouwen en renoveren, enzovoort.
Het energieloket vertoont alvast een sterke gelijkenis met de woonwinkels. Wonen blijkt een belangrijke troef en uitdaging voor onze regio.
Kwaliteitsvol wonen voor alle doelgroepen in onze mooie, aangename streek blijft onze dreefveer, binnen de context van zowel het ondersteunen van het lokaal woonbeleid als het realiseren van woonprojecten. De woonprojecten Bruul in Duffel en Grote Heide in Bonheiden moeten nieuwe sterren worden aan de IGEMO-hemel. 
Als we ook nog de resterende realisaties in Papenhof, Mechelen, Graanmolens, Sint-Amands en de volledige ontwikkeling in  Maenhoevevelden, Sint-Katelijne-Waver in rekening brengen, wacht IGEMO de komende jaren nog de realisatie van meer dan 800 woonentiteiten.
De ontwikkeling van dergelijke ontwikkelingsprojecten – zowel woonprojecten als bedrijventerreinen -  wordt vandaag sterk bemoeilijkt, zo niet bijna onmogelijk gemaakt door enerzijds het overaanbod aan regelgeving en anderzijds de onbeperkte toegankelijkheid voor eenieder tot rechtsmiddelen en gerechtelijke procedures. Ik zei het gisteren al op een vergadering omtrent het nieuwe onteigeningsdecreet : Er zijn in dit land TE VEEL advocaten !
Vandaag is het quasi onmogelijk een ontwikkelingsproject te realiseren zonder gerechtelijke procedures. Zelfs de kleinste garnaal die nauwelijks een belang heeft bij het al dan niet realiseren van een project, kan…
hetzij zijn nimby-syndroom … hetzij zijn honger naar een gouden vergoeding voor zijn perceel –– een  procedure in gang zetten. Men moet zich vandaag echt de vraag durven stellen: is een ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen überhaupt nog mogelijk?
IGEMO zal de komende jaren een tandje bijsteken in het ondersteunen van lokale besturen op het vlak van ruimtelijke ordening. In 2005 startte we al met deze dienstverlening.
De opmaak van RUP’s, masterplannen, inrichtingsschetsen, MER-screenings… stofferen onze portfolio. De komende jaren wil IGEMO werk maken van een dienstverlening ruimtelijke ordening 2.0.
IGEMO wil zich verder ontwikkelen tot een expertisecentrum, niet alleen voor de vermelde planningsinstrumenten maar tevens voor alternatieve instrumenten om een goede ruimtelijke ordening in de regio te realiseren.
Niet de platgetreden paden maar wel creatieve, innovatieve doch rechtszekerheid biedende instrumenten die een ruimtelijke ordening van de toekomst toch nog mogelijk maken.
We nemen graag de handschoen op om een aantal ruimtelijke vraagstukken (en oplossingen) op een regionale schaal te tillen.
•             Moet elke gemeente nog ruimte om te ondernemen creëren?
•             Waar wordt ingezet op wonen?
•             Welke gebieden lenen zich best tot een verdere ontwikkeling van open ruimte?
•             Waar moeten bij voorkeur welke gemeenschappelijke voorzieningen en infrastructuren worden voorzien?
Deze en vele andere vragen naar ruimtelijk beleid, ruimtelijke programmering en ruimtelijke ontwikkeling zullen in de toekomst willens nillens op een regionale schaal, op streekniveau worden beslecht.
Ongeacht of het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en haar Beleidskader er al dan niet, wel of niet in afgeslankte vorm doorkomen, het debat zal moeten gevoerd worden in de regio Rivierenland. Igemo zal ons zeker helpen en steunen in dit debat.
Van ruimtelijke ordening naar mobiliteit is maar een kleine stap.
13 gemeenten engageerden zich in het Samenwerkingsverband Bereikbare Regio. Het initiatief werd initieel toegejuicht doch finaal gedwarsboomd door een Vlaamse overheid die in het pilootproject ‘vervoerregio Mechelen’ de teugels absoluut zelf in de handen wou nemen. Gaandeweg werd een modus vivendi gevonden.
De vervoerregio en haar raad fungeren als een beleids- en planmatig platform. Het Samenwerkingsverband Bereikbare Regio legt zich toe op concrete, regionale mobiliteitsprojecten. 

Het project ‘logistieke kaart’ zit in de laatste rechte lijn, diverse quickwins worden momenteel gerealiseerd, voor de marktplaats voor mobiliteit zijn de verhoopte en noodzakelijke Europese subsidies eindelijk in beeld.
Mobiliteit is ook bij uitstek een grensoverschrijdende aangelegenheid. Mobiliteit is bovendien een van de grootste uitdagingen voor de toekomst, ook voor lokale besturen.
De rol en meerwaarde van IGEMO moet hier buiten kijf staan. Het is aan onze intercommunale om dit aan te tonen en aan lokale besturen om dit te herkennen en erkennen.
Europese subsidies, deze woorden zijn zonet gevallen. De voorbije jaren heeft IGEMO zich toegelegd op het binnenhalen van Europese subsidies. Het bleek een grote investering: het doorgronden van de vele subsidieprogramma’s, het uitbouwen van een Europees netwerk, de deelname aan de vele programmameetings, de zoektocht naar mogelijke partners….  het succes is ongeëvenaard!!
De voorbije 2 jaar heeft IGEMO liefst 9 Europese projecten goedgekeurd gekregen, samen goed voor meer dan 2,5 miljoen Euro Europees geld dat naar onze regio komt. Hiermede zijn we  uitgegroeid tot een van de absolute koplopers in Vlaanderen wat het binnenhalen van Europese subsidies betreft.
2017 was in vele opzichten een succesvol jaar voor IGEMO. Ondanks alles, in weerwil van… want 2017 was ook een annus horribilis!  We werden geplaagd door langdurige afwezigheden en medewerkers die al dan niet vrijwillig andere oorden opzochten.
Een benarde situatie: enerzijds dienen zich nieuwe kansen en projecten aan en anderzijds word je geconfronteerd met een aanzienlijke uitstroom en uitval.
Dergelijke moeilijke momenten hebben echter ook een positief effect.
Medewerkers voelen zich aangesproken en verantwoordelijk, medewerkers zetten hun schouders onder nieuwe uitdagingen, medewerkers rechten de rug om de problemen aan te pakken… De crème komt als het ware bovendrijven op de soep. Soep met ballekens.
Dit culinair fenomeen heeft zich de voorbije weken en maanden gemanifesteerd bij IGEMO. Zowel de anciens als de 14 nieuwe medewerkers hebben het beste van zichzelf gegeven en laten zien.
Een grote veerkracht werd ten toon gespreid. Ik wil nadrukkelijk alle IGEMO-medewerkers zeer hartelijk bedanken voor hun attitude en inzet. Met nog enkele voorziene aanwervingen erbij evolueren we naar ‘het best team ever’ bij IGEMO. Dank aan het management om dit in goede banen te leiden…
Ik wil deze boodschap van geloof en vertrouwen ook absoluut meegeven aan alle beleidsverantwoordelijken, hier aanwezig.
Of het nu gaat over dienstverlening of over regionale samenwerking en streekbeleid, IGEMO staat aan jullie zijde, We zijn jullie bondgenoot.
IGEMO bestaat en glorieert bij de gratie van haar gemeenten. IGEMO is jullie partner om zowel jullie lokale als regionale uitdagingen en ambities aan te pakken, vandaag, morgen en ook na 14 oktober…

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet