Doorbraak in herontwikkeling Normaalschool

Lier: In het kader van de herontwikkeling van de Normaalschoolsite werd door alle betrokken partijen, met name de stad Lier, het stadsontwikkelingsbedrijf als opdrachtgever en de THV Vanhaerents Development-Artes Projects als ontwikkelaar enerzijds en de buurtbewoners anderzijds een consensus bereikt. Dit wil zeggen dat er een oplossing is voor een dossier dat dateert van 18 december 2014 toen de stad de Normaalschool aankocht van het Gemeenschaps Onderwijs.

Concreet houdt dit in dat meer dan vijftig procent van de gebouwen behouden blijft. De sloop van het andere deel van de gebouwen vangt aan begin volgend jaar. Aansluitend wordt het verplichte archeologisch onderzoek gestart. De bouwwerken zelf gaan van start in april – mei 2019. Het einde van het project is voorzien in de loop van 2023.

Het verloop
In het kader van de herontwikkeling van de Normaalschoolsite werden voorafgaandelijke aan de wedstrijd een aantal bilaterale gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de buurt. In juli 2017 werd een samenwerking afgesloten tussen het stadsontwikkelingsbedrijf van de stad Lier en de THV Vanhaerents Development-Artes projects om tot een concrete en kwalitatieve invulling van deze site in het historisch centrum van de stad Lier te komen. Vervolgens werd eind vorig jaar het project aan de Lierse bevolking en in het bijzonder de buurtbewoners voorgesteld aan de hand van maquette en tekeningen. Het project kende van in het begin een grote draagkracht bij de buurt maar geleidelijk aan werden een aantal niet te verwaarlozen bekommernissen duidelijk met betrekking tot mobiliteit, veiligheid, architecturale aspecten en technische aspecten zoals bijvoorbeeld de impact van de project op de waterhuishouding van de bestaande woningen. Tijdens het vergunningstraject bleken deze bekommernissen nog niet te zijn weggenomen, wat resulteerde in bezwaarschriften van de buurt bij de stad Lier. Tussen alle betrokken partijen, met name de stad Lier, het stadsontwikkelingsbedrijf als opdrachtgever en de THV Vanhaerents Development-Artes Projects als ontwikkelaar enerzijds en de buurtbewoners anderzijds groeide de consensus dat via een samenwerking tot een oplossing diende worden gezocht van de lopende geschillen. Het was daarbij duidelijk dat de buurtbewoners die bezwaar bleven indienen op een groot draagvlak konden rekenen in de buurt. Zij wensten op een constructieve manier te participeren in een overleg teneinde een aantal aanpassingen aan het project te bekomen zodat tegemoet werd gekomen aan hun bekommernissen.

Eind juni kwamen partijen overeen om gesprekken tot overleg op te voeren. Deze gesprekken gingen van start begin juli en ondanks de vakantieperiode werd in augustus intensief overleg gepleegd. Voor de buurtbewoners was er bovendien de bijkomende uitdaging om zich zo te organiseren dat alle info op zo kort mogelijke termijn werd verdeeld en besproken teneinde niemand uit te sluiten. Diepgaande en open gesprekken werden gevoerd over de diverse bekommernissen inzake mobiliteit, architectuur en veiligheid.  Zolang er geen akkoord was, werd er nog wel beroep aangetekend tegen beslissing van de stad Lier bij de Bestendige Deputatie. Uiteindelijk bereikten de buurt, de ontwikkelaar en het stadsontwikkelingsbedrijf een akkoord waarbij de opgestarte beroepsprocedure en dus het bezwaar bij de Bestendige Deputatie tegen de vergunning wordt ingetrokken maar dat het project op een aantal plaatsen wordt aangepast.

Een overzicht van de aanpassingen
Om tegemoet te komen aan de bekommernissen van de buurt inzake de goede ruimtelijke ordening wordt de bekende 45° regel toegepast om de inkijk in bestaande woningen te beperken (daardoor worden een aantal appartementen niet gerealiseerd). Tevens worden bomen geplant van voldoende hoogte om mogelijke inkijk in de bestaande woningen Berlaarsestraat nog verder te beperken. In de Kluizestraat wordt de architectuur van de nieuwe voorziene eengezinswoningen aangepast zodat deze beter aansluit bij het gabarit van de bestaande woningen: van zeven van de acht nieuwe woningen zal de derde bouwlaag worden teruggetrokken ten opzichte van de straat. De architectuur van het nieuwe gebouw aan het Kluizeplein wordt ook aangepast: de vierde bouwlaag wordt beperkt om maximale zonlichttoetreding te behouden op het Kluizeplein en de onderste bouwlaag wordt transparant gemaakt zodat een vrije doorkijk ontstaat tussen het Kluizeplein en de collectieve buitentuin van de nieuwe woningen op de vroegere oefenschool. Het pand in de Berlaarsestraat 23/25 dat dient worden afgebroken om een inrit te realiseren zal bij de heropbouw worden voorzien van een gevel in metselwerk, passend in het bestaande straatbeeld (en dus geen betonnen gevel zoals initieel voorzien was).

Aanpassingen met betrekking tot de mobiliteit: in plaats van twee gesplitste parkings zullen de parkings met elkaar verbonden worden zodat er na de werken één inrit via de Berlaarsestraat zal zijn en één uitrit via het Kluizeplein; hierbij wordt de uitrit ondergrondse parking Kluizeplein verlegd van net naast de Oefenschool tot de woning Kluizeplein nummer 3 om mogelijke verkeersbelasting van het Kluizeplein door dit project, te beperken. Na de werken zal het Kluizeplein worden heraangelegd in overleg met de buurt (ook tijdens de werken heeft de buurt inspraak in de tijdelijke inrichting). De stad engageert zich om de nodige tijdelijke (tijdens werf) en definitieve maatregelen te treffen dat geen verkeer van de site via Kluizeplein naar en door de wijk het Looks kan rijden. In de Berlaarsestraat worden geen parkeerplaatsen opgeofferd en om te vermijden dat verhuiswagens door de wijk het Looks rijden, zullen verhuisfirma’s moeten beschikken over een tijdelijke vergunning om vanop het Kluizeplein naar de site te rijden. De paaltjes in de Hazenstraat blijven ook behouden.

Om tegemoet te komen aan de bekommernissen van de buurt inzake veiligheid wordt er een (geluidsarme) poort gerealiseerd aan de inrit van de ondergrondse parking Berlaarsestraat; deze poort dient als afsluiting (tussen 22 en 7 uur) van het publieke plein dat daarachter wordt aangelegd. De nieuwe gerealiseerde buurtwinkels worden niet als nachtwinkel verkocht of verhuurd. Tevens worden bestaande scheidingsmuren maximaal mogelijk behouden en niet afgebroken. Daarenboven krijgen aangelanden de kans een deurtje/poort te laten installeren om een achter ontsluiting van hun woning mogelijk te maken. De kost hiervan wordt grotendeels gedragen door de ontwikkelaar. (MSL/foto’s MSL)

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet