Ambitieus bestuursakkoord: 22 miljoen investering in openbaar domein

Lier: Burgemeester Frank Boogaerts stelde samen met de schepenen bet bestuursakkoord voor de periode 2019-2024 voor.

“Dit akkoord zet ambitieuze lijnen uit voor de komende beleidsperiode. De grootste investering in ons openbaar domein ooit. Net als de grootste uitbreiding van onze sportinfrastructuur. Het betekent ook ambitieuze doelstellingen op vlak van vergroening, leefbaarheid, betrokkenheid en efficiënt bestuur.
Ambitie gaat bij dit stadsbestuur echter gepaard met verantwoordelijkheid. We springen niet verder dan onze stok lang is. Investeren mag niet leiden tot een verhoogde schuldenlast of een verhoging van de lasten voor de burgers.
Een verantwoordelijk bestuur zorgt ook voor wie dat nodig heeft. De integratie van stad en OCMW maakt onze sociale taakstelling groter dan ooit. Dat doen we met een doorgedreven inzet op activering van wie kan werken en warme zorg voor wie daar nood aan heeft. Zo kiezen we voor een evenwichtig en rechtvaardig sociaal beleid.
We nemen ook de verantwoordelijkheid om de groei van onze stad in goede banen te leiden. Kwalitatief wonen in een leefbare stad betekent erkennen dat er grenzen zijn aan verdichting en verhoging van de binnenstad. Dat vereist ook het bewaren en versterken van het groene weefsel aan onze rand en in de stad zelf.
Een verantwoordelijke stad is ook een veilige stad. We zetten het succesvolle veiligheidsbeleid verder en blijven ons stedelijke veiligheidsapparaat versterken.
Ambitie en verantwoordelijkheid zijn een dagelijkse plicht, maar Lierke Plezierke moet ook bruisen. We geven ruim baan aan sfeervolle evenementen en zorgen zelf ook voor een divers en fris cultureel aanbod.
Een bruisende stad heeft ook nood aan een vitale lokale economie. We blijven volop inzetten op onze steunmaatregelen voor het kernwinkelgebied, met de stad als betrouwbare partner voor wie investeert in onze stad.
Ook veertig jaar na de fusie verdient onze unieke deelgemeente Koningshooikt beleid op haar maat.
Ambitie tenslotte is geen excuus voor eenzijdig beleid. Een stad besturen is geen eenrichtingsverkeer. Participatie moet een leidraad zijn bij het verder uitwerken en uitvoeren van dit bestuursakkoord. Dit bestuursakkoord is dan ook geen dwingend pakket, maar een uitnodiging tot dialoog met iedere inwoner van goede wil”, zegt de burgemeester.
Nadien stelde elke schepen de beleidslijnen voor zijn bevoegdheden voor.

Communicatie
We besteden aandacht aan zorgvuldige, heldere en correcte communicatie met de inwoners, bedrijven en bezoekers van Lier en Koningshooikt. We verstrekken vlot en volledig alle gevraagde informatie. Daarvoor evalueren we regelmatig onze communicatiemethodes op doelgerichtheid en voorzien waar nodig investeringen en modernisering.

Participatie, Burgerbetrokkenheid en Wijkwerking
We betrekken onze bewoners van stad en deelgemeente grondig en voortdurend bij de ontwikkeling van het beleid.  De adviesraden worden behouden, maar waar nodig wordt de werking met de betrokkenen geëvalueerd en desgevallend bijgestuurd. We zorgen voor een performant en laagdrempelig systeem voor meldingen en klachtenbehandeling. We streven naar actieve wijkwerking op het ganse grondgebied.

Lokale Economie
De stad zet verder in op het kernversterkend beleid, dat grondig wordt geëvalueerd en verbeterd waar mogelijk. Er wordt voldoende budget voorzien voor het promoten en aantrekkelijker maken van de Lierse winkelbeleving. Winkeluitbreiding buiten het centrum wordt aan banden gelegd volgens de principes van de beleidsvisie Detailhandel.
De leegstandsbelasting voor winkelpanden is een belangrijk wapen in de strijd tegen leegstand en verwaarlozing van panden die zo de aantrekkelijkheid van onze winkelas verlagen. Een aanzienlijke verhoging van de eerste aanslag en progressieve toename bij langdurige leegstand wordt op korte termijn uitgewerkt.
We nemen de nodige initiatieven om de volledige stedelijke winkelas kleurrijker, levendiger en dynamischer maken, met bijzondere aandacht ook voor netheid.

Jeugd
We herhalen de financiële steunmaatregelen voor jeugdbewegingen die investeren in moderne en veilige lokalen.
In landschapspark Pallieterland wordt een speelbos gerealiseerd. Het is de ambitie om jaarlijks minstens één nieuw of vernieuwd wijkspeelpleintje aan te leggen.
De Jeugdraad is een belangrijke partner voor ons stedelijk jeugdbeleid. We onderzoeken de mogelijkheid om ook jongere kinderen te betrekken bij het beleid, eventueel in samenwerking met de scholen in de vorm van een “Kindergemeenteraad”.

Evenementen
Het digitale evenementenloket wordt verder uitgerold en gebruiksvriendelijker gemaakt.
We onderzoeken de versoepeling van een limietdatum voor de aanvraag van evenementen voor evenementen met beperkte impact. We blijven inzetten op een ambitieuze en sfeervolle Kerstmarkt. We bekijken de mogelijkheid om deze periode te verlengen tot Valentijn, met de nodige visuele aanpassingen.

Toerisme
In samenwerking met de Kerkfabriek en het Toerismepastoraal bekijken we de mogelijkheid om op termijn de Begijnhofkerk open te stellen voor toeristisch bezoek.
Er wordt een mobilhome parking voorzien. We blijven inzetten op digitale en fysieke wandelingen die specifieke elementen uit het Liers verleden en ons erfgoed ontsluiten voor de individuele bezoeker.

Musea
De stad ontwikkelt een bezoekers-app en audiogids, met focus op meertaligheid en een gelaagde bezoekerservaring voor het Stadsmuseum.
Het Stadsmuseum ontwikkelt met het Stadslab educatieve trajecten voor scholen en individuele kinderen.

Roerend Erfgoed
De stad zet in op verwerving van kunst en historische artefacten met focus op bruikbaarheid voor het Stadsmuseum.
Er wordt onderzocht om de Reuzentrein terug naar Lier te halen en eventueel te huisvesten in bestaand stedelijk patrimonium.

Financiën
Belastingen (in het bijzonder de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting) worden niet verhoogd. Retributies worden aangepast aan de index van de kleinhandelsprijzen.
De stad/OCMW springt zuinig om met de beschikbare middelen en handelt als een goed huisvader. Iedere begroting moet dan ook sluitend zijn. De schuld afbouw zal verder gezet worden. Dat verlaagt de rentelast, wat opnieuw meer extra ruimte geeft aan bijkomende investeringen. We geven voorrang aan investeringen die de ganse bevolking ten goede komen.

Veiligheid
De politie blijft snelheidsovertredingen actief controleren en sanctioneren. Bijzondere aandacht besteden we aan de zone-50, zone-30 en de schoolomgevingen.
We investeren in de aankoop van moderne veiligheidstechnologie. Slimme camera’s en andere toepassingen kunnen worden ingezet, onder meer voor de beteugeling van sluikstorten, op vandalismegevoelige locaties of bij de aanpak van andere vormen van overlast.

Brandweer
Onze brandweer werkt samen in het kader van de brandweerzone Rivierenland. Dit garandeert een optimale inzet van investeringen in modern materiaal en personeel. Zij zet zich in bij alle mogelijke incidenten en rampen.

Begraafplaatsen
Het voormalige kerkhof Mechelsesteenweg wordt met respect voor het funerair erfgoed omgevormd tot landschapspark. We onderzoeken de mogelijkheid tot een uitbreiding van de afscheidsruimte Erica op Kloosterheide.

Welzijn
Lokale sociale hulpverlening heeft steeds als doel om iedereen een menswaardig en zinvol leven te laten leiden. Dat omvat ook het recht op maatschappelijke participatie en sociale activering.
We ontwikkelen een nog sterker activeringsbeleid voor leefloongerechtigden of burgers die andere vormen van sociale bijstand genieten. Aanvullende steun is niet vrijblijvend. Iedereen die een beroep doet op het OCMW gaat een duidelijk engagement aan om zijn/haar situatie structureel te verbeteren aan de hand van duurzame acties inzake taalkennis, werkbereidheid en participatie/ inburgering op maat van de competenties van de steunvrager. Activeerbare mensen met leefloon worden snel naar een traject naar werk geleid. Activeerbare leefloners die geen werk zoeken of het aangeboden begeleidingstraject weigeren verliezen hun leefloon. Dat geldt zoals altijd ook voor erkende asielzoekers.

Openbare Ruimte
We investeren meer dan ooit in ons openbaar domein. Hiervoor volgen we het investeringsplan zoals werd opgemaakt en goedgekeurd door het stadsbestuur.
- Minstens 22 miljoen te investeren in straten, pleinen, fietspaden en nieuwe riolen.
- Een grote uitbreiding van ons fietspadennetwerk samen met de provincie en de Vlaamse overheid: nieuwe fietspaden in de Aarschotsesteenweg, Marnixdreef, Mechelbaan en Kesselsesteenweg.
- De realisatie van Fietsostrade-trajecten Antwerpen, Herentals en Aarschot

Mobiliteit
We zetten in op de veiligheid rond de scholen, voldoende ruimte voor voetgangers in het openbaar domein in het bijzonder voor rolstoelgebruikers.
We sturen aan op slimmere lichtenregelingen voor voetgangers en bekijken op welke plaatsen een aftelklok aan voetgangerslichten een meerwaarde kan hebben. Op veelgebruikte voetganger- en fietsoversteken voorzien we passende verlichting van de oversteek.

Stadsontwikkeling
De uitbreiding van woongebieden, nieuwe hoogbouw en verdichting van het centrum wordt kritisch geëvalueerd en bijgestuurd, met respect voor reeds aangegane engagementen. De draagkracht van de stad mag niet worden overbelast. Nieuwe projecten moeten zich maximaal inschalen op de omliggende wijk.

Vergroening
We gaan voor een groene stad met zuivere longen. Hiervoor planten we maar liefst 10.000 nieuwe bomen en struiken aan op ons grondgebied.
We waken erover dat bij nieuwe verkavelingen voldoende toegankelijk groen aangelegd wordt.
Er wordt ingezet op de biodiversiteit door het inzaaien van bloemenweides en het gebruik van streekeigen en inheems groen.
De natuurreservaten aan de stadsrand worden uitgebreid en samen met Natuurpunt opengesteld voor wandelaars.

Sport
De ontwikkeling van het RUP Hoge Velden, welke in een eindfase is gekomen naar onteigening toe, wordt verder uitgevoerd in samenwerking met de geïnteresseerde sportclubs. Er dienen duidelijke en sluitende financiële afspraken te worden gemaakt tussen alle betrokken partijen. Alle stedelijke investeringen in dit dossier zijn prioritair bedoeld voor jeugdsport.
We voorzien een opwaardering van de Sportvelden. We onderzoeken de mogelijkheid om Sportvelden en Evenementenweide fysiek met elkaar te verbinden.
We onderzoeken de modernisering van de infrastructuur en voorzieningen van het Netestadion.

Cultuur
Een oplossing voor de toekomst van CC De Mol wordt grondig bestudeerd, zowel de opties van verbouwing als nieuwbouw. Indien financieel mogelijk wordt de realisatie van de meest wenselijke piste deze legislatuur opgestart.
De renovatie van Den Bril zal na de toekenning van de subsidie verder worden uitgevoerd.
Renovatie middenvleugel oud Zwartzusters-site biedt mogelijkheden voor de SAMWD en opleidingstrajecten.

Afvalbeleid
De IVAREM-contantbelasting zal worden hervormd en verlaagd, met bijzondere aandacht voor alleenstaanden.
Van IVAREM wordt een verbeterde dienstverlening verwacht, in het bijzonder wat betreft het optimaal functioneren van de OCT’s. Dit wordt een belangrijke factor bij de beslissing inzake de aflopende bevoegdheidsoverdracht in 2021, waarover de besprekingen reeds gestart zijn. Alternatieven worden bestudeerd met onmiddellijke ingang.
De stad engageert zich om de sluikstortproblematiek verder actief aan te pakken en sluikstorters systematisch te sanctioneren.

Koningshooikt
De rondgang rond de kerk op het Dorpsplein wordt stijlvol vergroend en verlicht.
De burgemeester en stadsdiensten blijven aanspreekbaar en zichtbaar op geregelde tijdstippen op het gemeentehuis van Koningshooikt.
De Jutse Plassen worden gepromoot en uitgespeeld als groene long van de stad.
Zwaar verkeer in de dorpskern wordt geweerd met doorgedreven controle. We zetten verder in op een veilige doorgang voor fietsers en voetgangers door de dorpskern.
De stad investeert samen met KVK Hooikt in een kunstgrasveld voor haar jeugdwerking.
Het gemeentehuis wordt grondig opgefrist en goed onderhouden.

Het volledige beleidsplan kan je terug vinden op www.lier.be  (MSL/foto MSL)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet