Ontwerp meerjarenplan 2020-2025

Lier: Het stadsbestuur stelde het ontwerp van het meerjarenplan 2020 – 2025 voor.

“Het meerjarenplan wordt na deze ontwerpfase aan de gemeenteraad van 16 december ter goedkeuring voorgelegd. Voorafgaand volgt eerst nog een adviesronde over het ontwerp van meerjarenplan bij de stedelijke adviesraden.
In aanloop naar het meerjarenplan werden ook de Lierenaars geconsulteerd. Tijdens twee participatieavonden (toekomstavonden) staken we de koppen bij elkaar om zo af te toetsen welke prioriteiten, uitdagingen en concrete toekomstbeelden er door de inwoners zelf naar voren worden geschoven”, legt burgemeester Frank Boogaerts uit.

“Zoals in het bestuursakkoord verwoord stond, willen we in de eerste plaats een ambitieuze en verantwoordelijke stad zijn waar:
- het aangenaam en veilig wonen is;
- grote investeringen gebeuren in het openbaar domein, onroerend erfgoed, sportinfrastructuur en cultuur;
- ingezet wordt op vergroening, leefbaarheid, betrokkenheid en efficiënt bestuur;
- gezorgd wordt voor wie dat nodig heeft door een evenwichtig en rechtvaardig sociaal beleid;
- de groei van de stad in goede banen wordt geleid;
- een divers en fris cultureel aanbod en sfeervolle evenementen de stad laten bruisen;
- er een vitale economie is;
 -participatie de leidraad is van het bestuur.”

Er komen geen hogere belastingen.
In het ontwerp van meerjarenplan blijven ook de volgende jaren de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing gelijk. Wel worden de tarieven van lokale belastingen en retributies aangepast aan de stijgende levensduurte. Verder wil de stad de vaste afvalbijdrage en algemene gemeentebelasting verminderen, met focus op alleenstaanden.

Financieel gezond – schuld blijft onder controle
De schuld van de stad blijft onder controle, mede dankzij de tussenkomst van de Vlaamse Regering in de pensioenfactuur en het open ruimte beleid (10,5 Mio euro).

Besparen en toch investeren
Stad en OCMW Lier investeren samen 98,5 Mio euro (65,7 Mio stad en 32,8 Mio OCMW). Dit betreft een belangrijke stijging tegenover de vorige legislatuur (+60% op het netto-investeringsbedrag, ca. 17,5 Mio euro).

Een top 10 van de voorziene investeringen:
                - Restauratie Begijnhof (24,75 Mio)
                - Aanleg nieuwe wegen en rioleringen (22,4 Mio)
                - Restauratie St-Gummaruskerk (7,1 Mio)
                - Onderhoud openbaar domein: Groen, Water, Voetpaden en asfalt (6,8 Mio)
                - Hoge velden (4,6 Mio)
                - Archeologisch onderzoek Normaalschool ( 3,24 Mio)
                - Restauratie Zwartzusters (2,3 Mio)
                - Vergroening van het wagenpark ( 1,8 Mio)
                - Energiebesparende maatregelen stadsgebouwen (WKK, Zonnepanelen, Relighting) (1 Mio)
                - Studie bouw/verbouwing cultuurcentrum (0,6 Mio)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet