Nieuwe KMO-zone ‘De Hutten’ in Berlaar

Berlaar, 18 maart 2021: Na jarenlange vertragingen krijgt de gemeente Berlaar dan toch groen licht voor het creëren van een nieuwe, duurzame KMO-zone. De Raad State heeft op 23 februari 2021 het bezwaar tegen het laatste RUP ‘De Hutten van 2bis’ verworpen. KMO-zone De Hutten zal met haar 6.5 hectare grond, gelegen aan de N10, ruimte bieden aan een 30-tal lokale ondernemers. Wanneer ook de omgevingsvergunning goedgekeurd wordt, kan de verkoop van de percelen effectief van start gaan.

Een traject van lange adem
Streekintercommunale IGEMO maakte in 2010 bekend dat ze als projectontwikkelaar, in opdracht van de gemeente, in Berlaar-Heikant een nieuw lokaal bedrijventerrein zou aanleggen. De Hutten, zoals de kmo-zone werd genoemd, komt naast de Aarschotsebaan (N10), ter hoogte van de Huttestraat en Hemelshoek. De ontwikkeling liep echter helemaal mis.
“In uitvoering van het gemeentelijk structuurplan heeft IGEMO een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt. Een eerste RUP trok het gemeentebestuur in 2013 zelf in na bezwaren van enkele omwonenden. Een tweede versie vernietigde de Raad van State in 2016, eveneens na klachten van buren. Na het aanpassen van enkele krachtlijnen in de derde versie, om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de omwonenden, kan de bouw van de kmo-zone nu definitief van start gaan”, legt burgemeester Walter Horemans uit.
“We deden in deze versie van het RUP een aantal bijkomende inspanningen om nog meer rekening te houden met de omgeving. Zo zal er een ruime dichte buffer aangelegd worden nabij de bestaande bewoning, creëren we een verbinding met Hemelshoek en de Huttenstraat voor langzaam verkeer en streven we naar een efficiënt ruimtegebruik met een flexibele perceelsindeling. We zijn blij dat de Raad van State die inspanningen kon waarderen en het laatste bezwaar tegen het RUP als ongegrond bestempelde”, verduidelijkt de burgemeester.

Lokale ondernemers
“In de gemeente is momenteel slechts 1% van de totale oppervlakte bestemd als industriegebied of kmo-zone. De nood om plaats te maken voor bijkomende kleinschalige bedrijven en zonevreemde bedrijven te herlokaliseren, was dus bijzonder groot. Kmo-zone De Hutten moet hierop een antwoord bieden met haar verkoopbare oppervlakte van 4.2 ha. Ze zal een 30-tal lokale bedrijven kunnen huisvesten. Rekening houdend met de locatie van de kmo-zone kunnen echter niet zomaar alle activiteiten worden toegelaten. Bedrijven die zich toespitsen op bijvoorbeeld productie en verwerking van goederen, onderzoek en ontwikkeling, alsook opslag en herverdeling van goederen (groothandel) kunnen hier zeker wel hun plaats vinden”, voegt Horemans er nog aan toe.

Plaatselijke ondernemingen
“We willen onze lokale ondernemers de nodige kansen geven om hun zaak op een duurzame manier te laten groeien”, vertelt Willy Beullens, schepen van Lokale Economie, Landbouw en Leefmilieu. “Met deze nieuwe KMO-zone kiezen we ervoor om vooral plaatselijke zonevreemde bedrijven te herlocaliseren. Op bedrijventerrein De Hutten kunnen ze hun onderneming verder uitbouwen volgens de huidige en toekomstige behoeftes, met inbegrip van een aantal voordelen op milieutechnisch vlak en gecentraliseerde energievoorzieningen. Tot slot is ook de locatie niet toevallig, de nabijheid van de N10 vormt naar mobiliteit toe namelijk een bijkomend pluspunt.”

Het terrein
“De bruto oppervlakte van het terrein is 6,4ha. Gezien er heel wat ruimte voor buffering wordt voorzien is de verkoopbare oppervlakte 4,2ha. Naast de buffering is er ook heel wat ruimte voor water voorzien. Zo kunnen we het hemelwater maximaal laten infiltreren in de bodem.
Hoeveel bedrijven hier kunnen komen staat nog niet vast. We werken niet met vaste percelen. De maximale oppervlakte per bedrijf is 5.000m². Er is dus ruimte voor 28 a 30 bedrijven. De kostprijs is nog niet bepaald. We houden indicatief rekening met 130 euro/m²”, vertelt Peter De Bruyne, directeur van IGEMO.

Verdere planning
“Nu het RUP is goedgekeurd kunnen we verder gaan met de aanvraag van de omgevingsvergunning. Deze zal nog voor deze zomer ingediend worden. In het voorjaar van 2022 denken wij te kunnen starten met de ontwikkeling van het terrein en het aanleggen van de wegenis. De bedrijven kunnen dan begin 2023 starten met de bouw van hun projecten”, legt Peter De Bruyne verder uit.

Toegang via rotonde
Om de KMO-zone te ontsluiten, zal het kruispunt van de Aarschotsesteenweg met de Sander De Vosstraat in Koningshooikt (Lier) omgevormd worden tot een rotonde. (MSL-SDW/foto’s MSL)