Loting gezworenen op donderdag 21 januari


 
Lier, 21 januari 2021: In de stadskantoren werden tijdens een openbare zitting de Lierenaars die mogelijk kunnen zetelen in de jury voor een assisenhof, opnieuw uitgeloot. Burgemeester Frank Boogaerts bijgestaan door schepen Rik Verwaest en schepen Ivo Andries voerden de loting uit. De Lierenaars waarvan het inschrijving nummer in de kiezerslijst van 2019 eindigt op 98 kunnen toegevoegd worden aan de ‘Lijst der gezworenen’.
 
De gezworenen worden bij loting aangewezen uit de kiezerslijst opgesteld met het oog op de wetgevende verkiezingen. In dit geval betreft het de kiezerslijst opgemaakt voor de verkiezingen van 2019.
De 12 juryleden bij een Hof van Assisen worden geselecteerd uit een specifieke ‘lijst met gezworenen’ die om de vier jaar herzien wordt. De opmaak van die lijst verloopt volgens een strikte wettelijke procedure op basis van artikelen 217 ev. van het Gerechtelijk Wetboek en tal van uitvoeringsbesluiten. Maar er is ook telkens een omzendbrief van de minister van Justitie die meer duiding geeft. Minister van Quickenborne doet dat nu alvast voor de opmaak van de gemeentelijke en provinciale lijsten in 2021.
(zie: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&la=N&nm=2020044447)

Procedure
Deze loting, die om de vier jaar plaatsvindt, dient openbaar te gebeuren door de burgemeester, Frank Boogaerts. Er worden tien in vieren gevouwen bladen met de cijfers 0 tot en met 9 in een bus gelegd. De burgemeester, bijgestaan door twee schepenen, Ivo Andries en Rik Pets, gaat over tot de loting. Het eerst getrokken cijfer stelt de eenheden voor. Nadat hij het blaadje weer in de bus heeft gelegd, trekt hij een tweede cijfer dat de tientallen voorstelt. Ook dat blaadje wordt in de bus gelegd. De personen van wie het rangnummer op de kiezerslijst eindigt op het aldus gevormd getal, worden op de voorbereidende lijst van de gezworenen ingeschreven. Alleen de gelote kiezers die na 1 januari 1956 en vóór 2 januari 1993 zijn geboren komen in aanmerking.

Indien u wordt uitgeloot, ontvangt u per post een witte kaart met begeleidende brief. De kaart dient aan de achterzijde volledig ingevuld te worden en ondertekend te worden aan de voorzijde. Daarna moet u deze kaart terugsturen naar de dienst burgerzaken van het gemeentebestuur in de bijgevoegde envelop. (MSL/foto’s MSL)