Stad en OCMW Lier en VDAB willen meer mensen aan de slag

Lier, 1 juni 2021: Op dinsdag 1 juni hebben Stad en OCMW Lier en VDAB hun eerste samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met deze overeenkomst willen de partners blijven inzetten op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid en meer kansen creëren voor mensen met een migratieachtergrond. Ook is er extra aandacht voor de inwoners die nu tijdelijk werkloos zijn door de coronacrisis.

“We staan voor een uitdaging om onze economie in deze post-corona tijd een relance te geven. Hierbij hebben we iedereen nodig en iedereen moet de kans krijgen om zich te ontplooien. Als er geen beleid naar wordt gevoerd, gaat er talent verloren”, zegt waarnemend burgemeester Rik Verwaest.  

Stad en OCMW Lier en VDAB gaan actief samenwerken voor een inclusief lokaal arbeidsmarkt- en welzijnsbeleid. “Stad Lier en VDAB hebben al een lange geschiedenis van samenwerken, een voorbeeld hiervan is de jobbeurs voor jongeren. Het zijn deze samenwerkingen die we nu bevestigen in onze eerste strategische samenwerkingsovereenkomst. Door de krachten te bundelen, kunnen we gericht zoeken naar oplossingen voor knelpunten en is de lokale inbedding van onze werking beter gegarandeerd. Met deze samenwerkingsovereenkomst wil VDAB de goede samenwerking met de stad Lier verankeren”, zegt Bjorn Cuyt, provinciaal directeur van VDAB.

Drie centrale ambities
De partners hebben samen actiedomeinen en acties vastgelegd waarmee ze drie ambities nastreven:
1. Meer mensen aan het werk
2. Veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt
3. Sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat

Terugdringen van de jeugdwerkloosheid
Eind april 2021 telde Lier 220 niet-werkende werkzoekende jongeren (< 25 jaar). Ze vertegenwoordigen bijna 1 op 5 van de werkzoekenden in de stad. “Het goede nieuws is dat hun aantal ten opzichte van vorig jaar met 12% is gedaald. Onze inspanningen werken dus, maar het blijft een belangrijk aandachtspunt. Zeker als je beseft dat meer dan de helft ook laaggeschoold is, wat hun positie op de arbeidsmarkt er niet gemakkelijk op maakt. Door een gerichte warme overdracht van scholen en onderwijscentra naar VDAB willen we afhakende jongeren zo snel mogelijk op maat begeleiden naar de arbeidsmarkt en/of richting competentieversterking.”, aldus schepen Annemie Goris.

Meer kansen creëren voor mensen met een migratie achtergrond
“Om de inschakeling van kansengroepen, m.n. ook t.a.v. mensen met migratieachtergrond, te versterken – zet de samenwerkingsovereenkomst in op actie op zeer korte termijn. Zo wordt in de maanden juni, juli en augustus met werkgevers samengewerkt in functie van toeleiding van kansengroepen. Zo vindt nog in juni een Jobbeurs plaats, gericht tot mensen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt – waaraan 8 werkgevers deelnemen met het engagement om zich bij voorrang te richten tot kansengroepen voor invulling van vacatures. In juli en augustus is samenwerking gepland met private en publieke werkgevers, die een dertigtal vacatures voor vakantiewerk voorbehouden voor jongeren uit de kansengroepen. Op die manier doen jongeren zinvolle ervaring op, in functie van het verdere loopbaantraject”, zo verduidelijkt schepen Marleen Vanderpoorten.

Extra aandacht voor inwoners die tijdelijk werkloos zijn door de coronacrisis
Op het hoogtepunt van de coronacrisis, in april 2020, waren er in Lier 4.067 tijdelijk werklozen. Ondertussen is hun aantal al gedaald met bijna 70%.
De sectoren die het zwaarst getroffen zijn, zijn onder andere de groot- en kleinhandel, de horeca en het toerisme. Stad Lier en VDAB volgen de effecten van de coronacrisis op de lokale arbeidsmarkt van nabij op. Bij signalen van bedrijven in moeilijkheden, collectieve ontslagen met een grote impact bekijkt de stad samen met VDAB welke flankerende acties kunnen opgezet worden om zowel de werkgever als de werknemers te ondersteunen. Zo bereiden stad Lier, de sector en VDAB een nieuwsbrief voor de horeca voor met meer info voor werkgevers en werkzoekenden omtrent succesvol rekruteren, beroepsmogelijkheden binnen de sector en korte praktijkgerichte opleidingsmodules om de kennis op peil te houden.

De samenwerkingsovereenkomst loopt tot 31 december 2025. Dankzij ESF (Europees Sociaal Fonds) ondersteuning, wordt de komende jaren ingezet op bijkomende ondersteuningsinzet op maat – als hefboom om kansengroepen toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Concreet betekent dat voor de komende 2 jaar een massieve bijkomende investering van 235 extra ondersteuningstrajecten. (MSL/foto’s MSL)